Documents de protecció contra explosions (DPCEx o DOPEX)

Documents de protecció contra explosions (DPCEx, DOPEX o Document Atex) i propostes de mesures de protecció i prevenció per garantir la seguretat i la salut dels treballadors enfront del risc d’explosió.

És obligació de l’empresari avaluar els riscos i adoptar les mesures preventives i de protecció necessàries per evitar danys als treballadors.

Preguntes freqüents sobre Documents de protecció contra explosions (DPCEx o DOPEX)

El RD 681/2003 estableix una sèrie d’obligacions a l’empresari encaminades a prevenir les explosions i protegir els treballadors, exigint una avaluació dels riscos, per adoptar les mesures de prevenció necessàries, i és necessari alhora una coordinació d’activitats, formació i informació dels treballadors.

S’estableixen a més algunes obligacions específiques com és la classificació de les zones amb risc d’incendi i explosió, es regulen les característiques específiques que han de complir els equips instal·lats o introduïts a les zones classificades i s’estableix l’obligatorietat d’elaborar i mantenir actualitzat un document de protecció contra explosions (DOPEX), que arreplegarà tots els aspectes preventius que s’hagin desenvolupat a l’empresa.

El document de protecció contra explosions es revisarà sempre que s’efectúen modificacions, ampliacions o transformacions a les intal·lacions, processos o productes.

En qualsevol cas, i havent o no realitzat ampliacions i/o modificacions a la planta per garantir el compliment normatiu en el seu moment en vigor s’hauria de realitzar la revisió del DOPEX cada 3 anys, per garantir que la inspecció periòdica de les instal·lacions Atex que marca la UNE EN 60079/17, es realitza d’acord amb els processos productius actualitzats.

Depèn de diversos factors. És molt important el coneixement que té el personal sobre les instal·lacions ATEX, la cultura de l’empresa en aquest tema, i la documentació disponible, entre d’altres:

 • Plànols actualitzats de les plantes.
 • Inventari dequips.
 • Caracterització de substàncies amb risc.
 • Organigrama del personal responsable.
 • Procediments de treball i manteniment i neteja.
 • Nivell de la formació ATEX del personal.

Un factor que influeix, però que no és determinant, és la mida de l’empresa.

És molt important la implicació del Titular en el projecte, la seva participació, i la major o menor agilitat en les respostes i les interaccions amb l’Enginyeria / Consultoria.

A nivell orientatiu, es pot fer una estimació de durada orientativa del projecte d’entre 8 i 12 setmanes.

 1. Són documents de caràcter obligatori i legal que ha d’elaborar l’empresari i serveixen per a la PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS EXPOSATS ALS RISCOS DERIVATS D’ATMOSFERES EXPLOSIVES EN EL LLOC DE TREBALL, i en compliment de les obligacions establertes al article 4 del Reial decret 681/2003.
 2. Aquest document de protecció contra explosions haurà de reflectir, en concret:
  1. Que shan determinat i avaluat els riscos dexplosió.
  2. Que es prendran les mesures adequades per assolir els objectius daquest Reial decret.
  3. Les àrees que han estat classificades en zones de conformitat amb lannex I.
  4. Les àrees en què s’han d’aplicar els requisits mínims establerts a l’annex II.
  5. Que el lloc i els equips de treball, inclosos els sistemes d’alerta, estan dissenyats i s’utilitzen i es mantenen tenint degudament en compte la seguretat.
  6. Que shan adoptat les mesures necessàries, de conformitat amb el Reial Decret 1215/1997, perquè els equips de treball sutilitzen en condicions segures.
 • Tranquil·litat. Compliment legal de la normativa vigent, tenir l’empresa controlada, tenir cobertes les responsabilitats de la propietat. (Cal recordar allò que estableix l’article 42 de la LPRL que “l’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a responsabilitats administratives, així com, si escau, a responsabilitats penals i a les civils per els danys i perjudicis que puguin derivar-se del dit incompliment”)
 • Estalvis econòmics derivats de disposar de zones més ben estudiades i limitades.
 • Major seguretat davant accidents que poden afectar instal·lacions i persones.
 • Control de la traçabilitat de les mesures de seguretat implantades i planificades.
 • Avantatges en la contractació d’assegurances.

Cal recordar allò que estableix l’article 42 de la LPRL que “l’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a responsabilitats administratives, així com, si escau, a responsabilitats penals ia les civils per els danys i perjudicis que puguin derivar-se del dit incompliment”

Logotipo_Normagest_negativo_color
Cardenal Reig, 17 Bajos
08028 Barcelona
Formulari de CONTACTE
Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ayuda?
¿Hablamos?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?